Matematik Öğrenelim

Antik Mısır’dan Günümüze Pisagor Teoremi

Bugün ulaştığımız uygarlık seviyesinde Pisagor’un rolünü inkar edemeyiz. Ancak elbette onun en önemli mirası, adıyla anılan o meşhur Pisagor Teoremidir.

Antik Mısır'dan Günümüze Pisagor Teoremi

 Bu teorem bir dik üçgende kenarların karelerinin toplamının hipotenüsün karesine eşit olduğunu söyler ve cebirsel olarak a ve b kenarlar olmak üzere, a2 + b2 = c2 biçiminde gösterilir. Teorem Pisagor’un adını taşısa da aslında bu teoremi kendisi bulmamıştır.

Aslında bu isimde bilgili bir insanın yaşaması ve MÖ altıncı yüzyılda şöhret kazanması dışında Pisagor hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Hayatı ve çalışmalarıyla ilgili temel yazılı kaynaklar ölümünden sonra hazırlanmıştır. Ayrıca Pisagor ve Eski Yunanlılar bu teoremi hiçbir zaman cebirsel bir eşitlik olarak düşünmemişlerdi. Bilinmeyen yerine harflerin kullanılması, onlar için anlamsızdı. Yunan matematiği geometrikti. Sayıları da uzunluklar ve alanlar olarak düşünmüşlerdi. 

Mısır Üçgeni

Pisagor teoremi bir çok antik uygarlık tarafından Pisagor’dan önce bilinir olsa da bunun ilk pratik uygulaması Mısır’da karşımıza çıkar.

Antik Mısır'dan Günümüze Pisagor Teoremi
 Antik uygarlıkların çoğu, Pisagor teoremi veya en azından 3-4-5 dik üçgeninin çalışma bilgisine sahipti.

MÖ 2000’li yıllarda geometrinin doğduğu topraklarda yaşayan Mısırlılar üçgenler ve piramitler hakkında bazı geometrik fikirlere sahiptiler. Ancak bunları yazılı olmaktan ziyade pratik biçimde uygulamaya koydular. Örneğin ip germe, piramitler gibi yapıların inşasında dik üçgen elde etmek için kullanılan bir yöntemdi. Zaten Hipotenüs kelimesi de Yunanca ‘karşılıklı gerilen’ kelimesinden gelmektedir.

Mısırlılar bunun için uzunluğu 12 birim olan düğümlü bir ip kullanırlardı. Bu tür iplerle kenarları 3:4:5 birim olan dik üçgenler yaptılar. Sonra da bu ipler yardımıyla arazileri ölçtüler. İp germe mirasından dolayı, 3:4:5 oranındaki dik üçgen Mısır üçgeni olarak da bilinir. Ayrıca MÖ 1900-1600 yıllarından kalma dört Babil tabletinde de bu teoreme rastlanmaktadır.

Antik Mısır'dan Günümüze Pisagor Teoremi
Plimpton 322, Babil’de bulunan çivi yazılı bir kil tablettir. Tableti özel kılan ise matematiksel içeriğidir. Bu tabletin üzerinde Pisagor üçlüleri listelenmiştir. En küçük Pisagor üçlüsü 3:4:5 biçimindedir ve bu üçlü karşımıza Mısır Üçgeninde çıkar.

Pisagor Teoreminin İspatları Nelerdir?

Pisagor teoremine evrensel çekiciliğini veren şey kuşkusuz ki yüzyıllar boyunca önerilen çok sayıda ispatıdır. Bu teoremini ispat etmek için trigonometri veya analitik geometri kullanılamaz. Zira, onların da oluşum­ları zaten Pisagor eşitliğine bağlıdır.

Pisagor Teoremi İspatları
Aslında teorem bir dik üçgendeki kenarların kareleri arasındaki ilişkiden daha fazlasını ortaya koyar. Örneğin hipotenüsün üzerinde bulunan bir beşgenin alanı diğer kenarlar üzerindeki beşgenlerin alanları toplamına da eşittir. Bu kural altıgenler, sekizgenler ve aslında düzgün ya da değil tüm şekiller için geçerlidir.

Amerikalı matematikçi Elisha Scott Loomis, bir çok matematik kitabı yazmıştır. Ancak bunlar içinde en dikkat çekeni iki bölüm halinde yayınlanan The Pythagorean Proposition ( Pisagorcu Önermeler) isimli kitabı olmuştur. Kitapta toplam 370 ispat bulunmaktadır. İspatların bazıları üçgenlerin benzerliği, bazıları parçalara ayrılıp incelenmesi, bazıları cebirsel formülleri çok azı da vektörlerin kullanımına dayanır. Bu ispatlardan üçünü aşağıda görebilirsiniz.

Pisagor Teoremi İspatları
Yukarıda üç farklı dönemde yapılmış üç farklı ispat görünmektedir: Bir tanesi üçüncü yüzyılda yaşayan Çinli matematikçi Liu Hui, diğeri Leonardo da Vinci ve 1917 tarihli üçüncüsü ise İngiltere’nin en ünlü bulmaca hazırlayıcısı Henry Dudeney’ye aittir.

Dokümanlara dayanılarak bilinen ilk tam geo­metrik çözümün, Öklid tarafından verildiğini kabul etmek durumundayız. Bütün klâsik geometri kitaplarında bugün, tari­hi değeri bakımından, sadece onun verdiği çö­züm öğretilmektedir.

Öklid’in Kitabında Yer Alan Pisagor Teoreminin İspatı Nedir?

ABC, BAC açısı dik açı olan bir dik açılı üçgen olsun. BC kenarı üzerine BDEC karesini, BA ve AC kenarları üzerine de GB ve HC karelerini çiz. AL doğru parçasını BD veya CE ye paralel olacak şekilde çiz. AD ile FC yi çiz.

Pisagor Teoremi nedir
Problem 47: Bir dik üçgende dik açının karşısındaki kenarın karesi dik açıya komşu olan kenarların karelerinin toplamına eşittir.

BAC ve BAG dik açılardır. BA doğru parçası A noktasında AC ve AG kenarları ile yapmış oldukları komşu açıların toplamları iki dik açıya eşit olduğundan CA ve AG doğru parçaları aynı doğrultudadır. Aynı sebepten BA ile AH da aynı doğrultudadır. DBC ve FBA açıları birbirine eşit olan dik açılardır. Her birine ABC açısını ekleyelim. Bu durumda DBA açısı da FBC açısına eşit olur.

DB kenarı BC kenarına, FB kenarı BA kenarına eşittir. AB ve BD kenarları, sırasıyla FB ve BC kenarlarına eşit ve ABD açısı FBC açısına eşit olduğundan AD kenarı da FC kenarına eşittir ve ABD ile FBC üçgenleri ile eştir.

Aynı BD ve AL paralel kenarlar altında aynı BD tabanına sahip olduklarından dolayı BL paralelkenarının alanı ABD üçgeninin alanının iki katıdır,  Yine aynı FB ve GC paralel kenarlar altında aynı FB tabanına sahip olduklarından dolayı GB karesinin alanı FBC üçgeninin alanının iki katıdır.

Pisagor Teoremi İspatı
Nasîrüddin Tûsî Öklid’in Pisagor teoreminin ispatının kendi versiyonunu 1258’de Arapça olarak yayınladı.

Bu durumda BL paralelkenarının alanı GB karesinin alanına eşittir. Benzer olarak AE ve BK kenarları çizilirse, CL paralelkenarının alanı  HC karesinin alanına eşittir. BDEC karesinin alanı  GB ve HC karelerinin alanları toplamına eşittir.

BDEC karesi BC kenarı üzerine, GB ve HC kareleri BA ve AC üzerlerine kuruludur. Buradan BC kenarının karesi BA ve AC kenarlarının kareleri toplamına eşittir. Bu yüzden bir dik üçgende dik açının karşısındaki kenarın karesi dik açıya komşu olan kenarların karelerinin toplamına eşittir. Q.E.D

James Garfield’in İspatı En Kolay İspattır

Pisagor Teoremi İspatı
James Garfield’in Pisagor Teoremi ispatı

Bir başka ilginç ispat ise Ann Condit adlı Amerikalı bir genç kızın yaptığıdır. Henüz 16 yaşında bir lise öğrencisi iken 1938 yılında yaptığı ispatta kullandığı geometrik çi­zimi, hiçbir ünlü matematikçi tarafından daha önce düşünülmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin 20. Başkanı James Garfield bile Pisagor teoreminin ispatlarından birini gerçekleştirmiştir. Tüm ispatlar arasında Garfield’in yaklaşımı en basit ve anlaşılması en kolay olanlardan biridir.

Pisagor Teoremi Günümüzde Ne İşe Yarar?

Pisagor Teoremi İspatı
Denildiğine göre, Socrates (MÖ. 469-399), ikiz­kenar dik üçgene ait olmak üzere özel bir çözümü, göz alıcı ve simetrik güzelliğinden ötürü, tapınakların ve kamu binalarının meydanlarının taş kaplamalarında motif olarak kullandırmıştır. Burada, ister istemez, şöyle bir soru ak­lımıza geliyor: İç Anadolu’da bazı yörelerde yaygın, Bağdadi tarzı denilen duvar örme sisteminde bu çok eski bilginin bir alıntısı var mıdır?

Pisagor teoremi sadece ilgi çekici bir matematiksel alıştırma değildir. İnşaat ve imalattan navigasyona kadar çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca dağlar gibi standart yollardan ölçülmesi mümkün olmayan yükseklikleri ölçmek için de haritacılar Pisagor teoreminden yararlanır.

Tek tek listelemeye gerek yok. Açılarınız olduğunda ve ölçümlere ihtiyacınız duyduğunuzda hangi konu ile ilgilenirseniz ilgilenin bu teoreme ihtiyacınız vardır. Bir daha ki sefere karşınıza bir Pisagor teoremi çıktığında uğruna verilen bunca çabayı hatırlamanız dileğimizle.


Kaynaklar ve ileri okumalar için:

  • Britannica, The Editors of Encyclopaedia. “Pythagorean theorem”. Encyclopedia Britannica, 10 May. 2024, https://www.britannica.com/science/Pythagorean-theorem. Accessed 22 May 2024.
  • How many ways are there to prove the Pythagorean theorem? ; https://www.youtube.com/watch?v=YompsDlEdtc
  • The Pythagorean Theorem Makes Construction and GPS Possible; https://science.howstuffworks.com/

Matematiksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu